👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

توضیحات:

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد، در قالب فایل word و در حجم 77 صفحه.

بخشی از متن: 

رشد انسان در زمينه هاي رواني، اجتماعي، جسماني، جنسي، شغلي، شناختي، الگو ( خود ) اخلاقي و عاطفي صورت مي گيرد هر يك از زمينه ها نيازمند مهارت و توانايي مي باشد. در واقع مي توان گفت كه تكامل مراحل رشدي وابسته به مهارتهاي زندگي است . زماني كه افراد مهارت هاي زندگي اساسي را كسب نمايند در عملكرد بهينه خود پيشرفت مي كنند. آموزش مهارتهاي زندگي نقش اساسي را در بهداشت رواني ايفا مي كند و البته زماني كه در يك مقطع رشدي مناسب ارائه شود نقش برجسته تري خواهد داشت. به طور تعيين مي توان گفت كه بسياري از نوروزها و سايكوزها ناشي از نقص در رشد مهارت هاي زندگي اساسي است. در واقع آموزش مهارت هاي زندگي نقش درماني دارد . ( گتيتر ، گازدا و داردن ، 1996 مقاله ) 

همان گونه كه بروكز ( 1984 ) اشاره كرده است رويكرد مهارت هاي زندگي يك چهارچوب سازمان يافته اي را براي مراكز مشاوره و بهداشت رواني فراهم مي كند و يك عنصر آموزشي يكسوي و مهم براي مدارس ابتدايي و دبيرستان مي باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمـه

بیان مسئله و سؤالات پژوهش

اهمیت و ضرورت پـژوهش

فرضیه ها

تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای پـژوهش

تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی

تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان

فصل دوم

پیشینة نظری

تعریف سلامت روان

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

دیدگاه روانپزشكی

دیدگاه های روان تحلیلی

دیدگاه رفتار گرایی

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی

نفع شخصی

رغبت اجتماعی

خود جهت یابی

انعطاف پذیری

خطر نمودن

دیدگاه بوم شناسی

طبق نظر وایت ( 2001 ) افراد دارای سلامت روان چندین ویژگی دارند كه عبارتند از:

پذیرش خود و دوست داشتن خویش

برقراری روابط با دیگران

مقابله با نیازهای زندگی

بروز مناسب هیجانات

تعریف مهارت های زندگی

طبق نظر داردن ، گازدا و گینتر

اهمیت مهارت های زندگی در سلامت روانی

آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود

پژوهش های متعدد نشان داده است كه مهارت های زندگی در زمینه های زیر اثر گذاشته است

افزایش سلامت روانی و جسمانی

پیشگیری از مشكلات روانی ، رفتاری و اجتماعی

انواع مهارت های زندگی

مهارت های اجتماعی شامل

مهارت مقابله كه شامل

مهارت حل مسئله كه شامل

برنامه ریزی و محتوای برنامه آموزش مهارت های زندگی

دروس مربوط به مهارت های زندگی

مهارت های آموزش داده شده در كلاس های مهارت زندگی

تحقیقات انجام شده

نتایج پژوهش حاضر 

فصل سوم

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق و شیوه اجرای آن

روش تحقیق

روش آماری

فصل چهارم

آمار توصیفی

آمار استنباطی

تجزیـه و تحلیل داده هـا

شاخص های مركزی و پراكندگی گروه آموزش دیده

دول توزیع فراوانی نمره كل آزمون گروه آموزش دیده

شاخص های گروه آموزش ندیده

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم

تفسیـر

نتیجـه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع 

👇محصولات تصادفی👇

تحریم اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران (نقش کارآفرینی در تحریم ها) طرح زمین فوتبال با تری دی مکس سنجش آنلاین پارامتر های کیفی آب پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ دانلود نقشه بخش های شهرستان کلیبر